Vermindering pensioenaanspraken voor DGA-pensioen

Belastingplan 2013

Hieronder vindt u de oorspronkelijke beschrijving van dit plan zoals gepresenteerd in september 2012. Eind november/begin december 2012 zijn alle wetsvoorstellen inzake het Belastingplan 2013 door de Tweede Kamer aanvaard. Daarmee zijn de voorstellen definitief geworden en is onderstaande wellicht niet meer geheel actueel. 
Lees hier meer over de definitieve wetsvoorstellen

Kern

Geregeld wordt dat bij pensioen in eigen beheer de aanspraken kunnen worden verminderd indien sprake is van een dekkingstekort.

Tegenwind

De financiële tegenwind heeft veel ondernemingen in de problemen gebracht. Ondernemings- en beleggingsverliezen zijn ook ten koste gegaan van pensioenen. Ook de DGA die zijn pensioen heeft ondergebracht in een eigen 'pensioen-bv' (pensioen in eigen beheer) heeft hier soms last van. Als de bv waarin het pensioen is ondergebracht niet aan de pensioenverplichtingen kan voldoen, zou men kunnen overwegen om deels af te zien van de pensioenaanspraken. In de Wet op de loonbelasting is echter geregeld dat afzien van een pensioenaanspraak tot een sanctieheffing leidt: het gehele pensioenrecht wordt dan in eenmaal belast.

Afzien

Eén van de voorstellen in het belastingplan houdt in dat het afzien van pensioenaanspraken van een pensioen dat in eigen beheer wordt opgebouwd, onder bepaalde voorwaarden mogelijk is zonder sanctieheffing. Dit is het geval bij situaties van 'onderdekking' als gevolg van reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Van onderdekking is sprake als de waarde van de activa op de balans minder is dan 75% van de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen. In dat geval mag eenmalig op het tijdstip waarop het pensioen ingaat worden afgezien van een deel van de pensioenaanspraken. Er geldt een overgangsregeling voor pensioenuitkeringen die op 1 januari 2013 lopen, waardoor deze pensioenaanspraken in de periode 2013 tot en met 2015 kunnen worden verminderd. Wel moet de bv die het pensioen afstempelt vennootschapsbelasting betalen over de zogenoemde 'vrijvalwinst'.

Commentaar Deloitte

Het lijkt een sympathieke maatregel. De sanctieheffing in de loonbelasting mag niet in de weg staan aan het om economische redenen gedeeltelijk afzien van het DGA-pensioen. Dat een vrijstelling in de vennootschapsbelasting voor de samenhangende vrijvalwinst ontbreekt is een gemis. Nu blijft er een fiscale sanctie op het afzien van pensioenaanspraken rusten. Maar dat is niet alles: het is een bezwaar dat de afwaardering alleen mogelijk is op de ingangsdatum van het pensioen en  niet in het jaar waarin zich de onderdekking manifesteert. Bovendien is een bezwaar dat uit wordt gegaan van de fiscale waarde van het pensioen en niet van de commerciële waarde van het pensioen. Daardoor zal men niet snel toekomen aan de 75%-norm. Overigens kan de regeling ook worden toegepast op pensioenen die inmiddels zijn ingegaan, althans gedurende de laatste jaren zijn aangevangen. Het blijft al met al vreemd dat men bij pensioenfondsen veel soepeler om gaat met de afwaardering dan bij pensioenen in eigen beheer.

Meer fiscale wijzigingen staan op de overzichtspagina Belastingplan 2013.

Deel dit bericht: