Naar meer inzicht in de risico’s van het business model van ondernemingen

Oproep tot dialoog met alle stakeholders

Auteur: Barbara Majoor05 maart 2013

De vraag van de samenleving naar een volledige risicorapportage en inzicht in de effecten op de financiële stabiliteit van een onderneming is tot op de dag van vandaag nog niet beantwoord. Uit recent onderzoek door de Open Universiteit in samenwerking met de NBA blijkt opnieuw dat ondernemingen nog nauwelijks aandacht besteden aan de risico’s voor de continuïteit van de onderneming. Geconcludeerd kan worden dat ondernemingen worstelen met het volledig en transparant rapporteren van risico’s.

Het is dan ook terecht dat de maatschappij van de accountant een actieve rol verlangt om publiekelijk zijn mening te geven over de financiële stabiliteit van de onderneming. Dit betekent in de eerste plaats dat de accountant in de toekomst, nog meer dan tegenwoordig, een kritisch klankbord moet zijn voor het bestuur en de toezichthoudende organen over onderwerpen zoals risicomanagement, data privacy, security en het governance model van een onderneming. Vooral de behoefte aan inzicht in de risico's, en de mening van de accountant daarover, zal de komende jaren nog verder toenemen. In de accountantsrapportage aan de auditcommissie moet de risicorapportage een prominentere plaats innemen.

De maatschappij vraagt echter meer. Stakeholders vragen nu aan de accountant om inzicht in het risicoprofiel van de onderneming, inzicht in de kwaliteit van het proces van risicomanagement en de risicorapportage. Moet dus de mening van de accountant niet nu al doorklinken in de controleverklaring? Mijn antwoord is ja, maar de huidige middelen zijn niet toereikend.

Want welke ruimte heeft de accountant op dit moment om bepaalde zaken aan de orde te stellen, en - in het uiterste geval - naar buiten te brengen? Bij conflicten kan een accountant weigeren een controleverklaring te ondertekenen, maar dat is een laatste redmiddel - en geen fraai middel - om kritische opmerkingen van de accountant openbaar te maken. Daar moeten betere middelen voor komen. Hiervoor is nodig dat de controleverklaring wordt aangepast.

De voorstellen van de IAASB om deze verklaring drastisch aan te passen en ruimte te bieden voor het benoemen van risico's en overwegingen is inhoudelijk de juiste stap. Maar dat vraagt ook een mandaat van de samenleving, waarin alle betrokken stakeholders de accountant de ruimte geven om aan die maatschappelijke behoeften te voldoen, en zijn overwegingen en inzichten zonder voorbehoud met de samenleving te delen. Die dialoog zal eerst gevoerd moeten worden met alle betrokken stakeholders en toezichthouders. Het wordt tijd dat we daar een prioriteit van maken. 

Deel dit bericht:

Reacties

    Laat een reactie achter: